یک عمر سلامت با خود مراقبتی *****بي ياد حضور تو زماني كفرست حديث زندگاني(عطار نیشابوری)*****